Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden SMSnaarEmail.nl

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van SMSnaarEmail.nl tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en aanvullende voorwaarden van een wederpartij of van derden door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst

Alle aanbiedingen, waaronder mede begrepen worden prijslijsten zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren. Gegevens welke vermeld staan in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten,  gewichten, snelheid en overige (technisch) informatie zijn niet bindend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding per mail en fax van het aanbod enerzijds, dan wel door onze uitvoering daarvan. Een door SMSnaarEmail.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Een overeenkomst bindt SMSnaarEmail.nl slechts indien deze door de directie of een bevoegde procuratiehouder schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 – Industriële en intellectuele eigendom

Het is niet toegestaan gegevens als in het voorgaande artikel vermeld openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan derden af te staan of te wijzigen. De broncode van de programmatuur wordt niet ter beschikking gesteld. Het eigendom en alle rechten van industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de software en/of andere programmatuur blijven bij SMSnaarEmail.nl. Wij zullen aanduidingen van intellectuele eigendommen niet verwijderen.

Artikel 4 – Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden – tenzij anders overeengekomen – voor levering van telefonie (VOIP), hardware en software en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), transportkosten en emballage. Indien zich na het afsluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, zoals, maar niet beperkt tot, berekende prijzen, invoerrechten of andere heffingen, essentiële hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen van het te leveren product en diensten en/of wijzigingen van de wisselkoers en BTW van de Nederlandse ten opzichte van de buitenlandse valuta, zijn wij gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. De hoogte van de factuur zal mede zijn gebaseerd op de door wederpartij gemaakte belkosten. Beltarieven zijn te vinden op de website van SMSnaarEmail.nl

Artikel 5 – Betaling

Betaling geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting middels Zakelijke Europese incasso. Wij zijn gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor betaling te verlangen. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door SMSnaarEmail.nl aan te wijzen bankrekening is bijgeschreven en geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de rente 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. Ook zijn verschuldigd alle kosten met betrekking tot de inning en de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de inning verband houden. SMSnaarEmail.nl is gerechtigd de kosten die de limiet van 250 euro ex BTW te boven gaan al dan niet per automatische incasso te incasseren, vanaf het moment dat de limiet wordt overschreden.

Artikel 6 – Levering en technische uitvoering

Opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering. Levering geschiedt af fabriek/magazijn en/of VOIP leveranciers. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. Een door SMSnaarEmail.nl opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Wij zijn, ook bij een overeengekomen termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij SMSnaarEmail.nl in gebreke heeft gesteld. In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van alle voor de opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot bouwtekeningen, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van wat de directe alsmede wat de indirecte schade betreft. De wederpartij dient zich hiervoor te verzekeren. De keuze van de wijze van transport wordt door SMSnaarEmail.nl bepaald. Aan onze leveringsplicht zal zijn voldaan door de goederen aan de wederpartij te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder, inhoudende weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van aanbod tot levering. In dat geval komen retourvracht, opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgaan van de geweigerde goederen geheel voor rekening van wederpartij. SMSnaarEmail.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar en/of der den systemen of gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen. SMSnaarEmail.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar diensten en verbintenissen.

Artikel 7 – Looptijd overeenkomst

Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij anders vermeld, aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door SMSnaarEmail.nl slechts worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Wederpartij kan uitsluitend schriftelijk opzeggen (per mail naar administratie@SMSnaarEmail.nl). SMSnaarEmail.nl kan schriftelijk opzeggen.

Artikel 8 – Hoofdelijke medeaansprakelijkheid

Indien de wederpartij bestaat uit meer natuurlijke personen is ieder hunner hoofdelijk voor het geheel jegens SMSnaarEmail.nl aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle voor de wederpartij uit de overeenkomst voortspruitende verplichtingen.

Artikel 9 – Reclames 

De wederpartij is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren en te controleren op deugdelijke werking en SMSnaarEmail.nl onverwijld, doch in ieder geval binnen 8 dagen na de levering schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken aan de geleverde zaken en diensten. Bij gebreke hiervan wordt de wederpartij geacht met de staat, waarin het gekochte en diensten is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. De wederpartij kan op een gebrek in het product of in de prestatie, welke bij een eerste grondige inspectie, zoals hierboven bedoeld, niet had kunnen worden ontdekt, geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt redelijkerwijs had moet en ontdekken bij SMSnaarEmail.nl ter zake bij aangetekende brief heeft geprotesteerd. In het geval van een door SMSnaarEmail.nl grondig bevonden klacht over geleverde zaken hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel door soortgelijke zaken te vervangen. Wij zijn niet verhouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijde zaken niet opgeschort. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Artikel 10 – Annulering

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door wederpartij, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 100% van het geen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij SMSnaarEmail.nl kan bewijzen dat de schade groter is.

Artikel 11 – Garantie

De deugdelijkheid van de door SMSnaarEmail.nl geleverde goederen, diensten en/of installatiewerkzaamheden wordt door SMSnaarEmail.nl gegarandeerd voor de tijds duur van 12 maanden met uitzondering van software. Op software geven wij nimmer garantie. Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen korter is dan de vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn. De garantieduur gaat in op de dag van levering. Uit hoofde van garantie zijn wij slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke wij binnen de garantieduur in kennis zijn gesteld en waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebrek van ondeugdelijke materialen. De verplichtingen van SMSnaarEmail.nl uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van SMSnaarEmail.nl De kosten (zoals o.a. transport-, reis- en verblijfkosten) gemoeid met reparatie/ vervanging op locatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van de wederpartij. De wederpartij behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van SMSnaarEmail.nl voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, illegale software of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Onverminderd de garantiebepalingen en het overige in de algemene voorwaarden bepaalde, zijn wij niet aansprakelijk door schade en leveringen en werkzaamheden van derden, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, Zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld onzerzijds, onze werknemers en/of hulppersonen. Indien en voor er op SMSnaarEmail.nl enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van maximaal het factuurbedrag. Onze aansprakelijkheid wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn. De wederpartij dient schadeclaims, ten gevolg van het voorafgaande binnen 3 weken na het ontstaan daarvan, of na het moment nadat de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij SMSnaarEmail.nl schriftelijk te melden, op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid jegens SMSnaarEmail.nl tot schadevergoeding. De wederpartij vrijwaart SMSnaarEmail.nl voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door SMSnaarEmail.nl geleverde zaken en software en instellingen.

Artikel 13 – Gebruiksrecht

Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door SMSnaarEmail.nl ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend. Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door SMSnaarEmail.nl geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, website ontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in objectcode en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door SMSnaarEmail.nl vervaardigde programmatuur. Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking apparatuur te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd. Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. SMSnaarEmail.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan. SMSnaarEmail.nl zal de toegang tot de door SMSnaarEmail.nl geleverde of gehoste website en/of informatie van wederpartij onmogelijk maken, dan wel de website en/of informatie verwijderen zodra een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt SMSnaarEmail.nl niet schadeplichtig jegens wederpartij.

Artikel 14 – Eigendomsbehoud

De eigendom van alle door SMSnaarEmail.nl aan de wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij SMSnaarEmail.nl zolang de wederpartij onze vordering uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan, zolang de wederpartij de verrichte of de nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang de wederpartij onze vordering wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. Alle intellectuele eigendomsrechten en copyrights op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door SMSnaarEmail.nl ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij SMSnaarEmail.nl of haar licentiegevers.

Artikel 15 – Ontbinding

SMSnaarEmail.nl kan deze overeenkomst ontbinden zonder  ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer het  faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken; wederpartij surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; SMSnaarEmail.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen; Maandelijkse facturen voor abonnementen niet worden betaald. Door de ontbinding worden de (toekomstige) vorderingen van SMSnaarEmail.nl terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 16 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, waarop wij geen invloed hebben en die de levering van zaken, producten en diensten belemmert of onmogelijk maakt, zoals, maar niet uitsluitend beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, sabotage, bedrijfsstoring, storing in de energie- of materiaalaanvoer door derden, transportvertraging, staking en niet tijdig leveren door onze leveranciers en derden partijen. Indien wij door overmacht niet of niet tijdig in staat zijn onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, hebben wij het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. In dit geval is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

Artikel 17 – Bepalingen 

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen  onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 18 – Pandrecht en retentierecht

Op alle goederen die wederpartij uit welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt ten behoeve van SMSnaarEmail.nl een pandrecht gevestigd en komt hem een retentierecht toe tot zekerheid van alle vorderingen die wij hebben en/of zullen verkrijgen op de wederpartij.

Artikel 19 – Voorwaarden aan telefoonnummers

De klant garandeert en verplicht zich ertoe bij het gebruik van de diensten te zullen voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en voorschriften en de diensten niet te zullen gebruiken voor illegale of immorele doeleinden. Als SMSnaarEmail.nl geografische nummers uitgeeft aan de klant verklaart SMSnaarEmail.nl de voorwaarden die ACM hieraan thans stelt (zoals hieronder nader omschreven) één op één van toepassing op de diensten die SMSnaarEmail.nl levert aan de klant. Het gebruik van geografische nummers kent onder andere de hiernavolgende belangrijke beperking: geografische nummers mogen slechts gebruikt worden binnen Nederland in het net nummergebied waarvoor zij bestemd zijn. Dit leidt tot de volgende aandachtspunten: 19. 1 Het is de klant niet toegestaan om geografische nummers uit een bepaald net nummergebied in gebruik te geven voor afname van de dienst in een ander netnummergebied.

19. 2 Het is de klant evenmin toegestaan om Nederlandse nummers te (laten) gebruiken in andere landen dan Nederland. De klant dient voor het toezicht hierop de nodige maatregelen te treffen en mag met deze mogelijkheid zeker niet adverteren. De klant vrijwaart SMSnaarEmail.nl en aan SMSnaarEmail.nl gelieerde ondernemingen voor en tegen elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit een schending of schendingen van de in dit artikel 19 vermelde garanties en/of tegen vorderingen en aansprakelijkstellingen van derden, waaronder ACM, voort vloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de dienst en welke betrekking hebben op een handeling of verzuim van de klant en welke een inbreuk vormen, of indien gemotiveerd, zouden vormen, op dit artikel 19. ACM kan de klant, als nummergebruiker en/ of als -houder, direct aanspreken op het gebruik van de nummers door de klant of door haar klanten. Het is mogelijk dat de ACM of andere officiële regelgevende instanties de voorwaarden voor gebruik van geografische nummers in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Artikel 20 – Geschillen

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen tussen SMSnaarEmail.nl en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrecht bank te Rotterdam voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

Artikel 21 – Fair Use Policy

Bij abonnementen waarbij onbeperkt gebruik voor een vaste prijs mogelijk is, hanteert SMSnaarEmail.nl een Fair Use Policy. Dit houdt tevens in dat SMSnaarEmail.nl de wederpartij bij niet normaal gebruik, zal informeren en sommeren het gebruik aan te passen. Dit abonnement mag niet doorverkocht worden aan derden. Daarnaast wordt gebruik door derden gezien als niet normaal gebruik. Indien de wederpartij het gebruik niet aanpast nadat SMSnaarEmail.nl daarom heeft verzocht, heeft SMSnaarEmail.nl het recht om maatregelen te nemen waaronder deze Overeenkomst te ontbinden waarbij SMSnaarEmail.nl aanspraak kan maken op de vaste kosten van de nog resterende perioden van de Overeenkomst.