Verwerkersovereenkomst

U als klant van SMSnaarEmail.nl gaat of maakt gebruik van het platform van SMSnaarEmail.nl. SMSnaarEmail.nl is verwerker en faciliteert dit. Met de inhoud van deze berichten doet SMSnaarEmail.nl niets. Wel kan SMSnaarEmail.nl zien tussen welke nummers er ge-smst is en wanneer. Maar niet inhoudelijke informatie. Dit geldt ook voor alle andere diensten binnen het aanbod van SMSnaarEmail.nl
Wanneer u geen klant meer bent, worden al deze gegevens tussen 6 en 8 weken verwijderd. Deze tijd heeft SMSnaarEmail.nl nodig om de gegevens uit de backups te verwijderen.
U hecht een groot belang van adequate bescherming van deze gegevens, deze worden slechts en uitsluitend gebruikt voor het juist en rechtmatig kunnen uitvoeren van de eerder genoemde diensten en taken.
Verplichtingen SMSnaarEmail.nl (Verwerker)
SMSnaarEmail.nl als verwerker:

 1. zal behoudens voor overeengekomen technische back-up procedures, generlei kopieën van voornoemde informatie en van de daaraan gerelateerde gegevens onder zich houden;
 2. onthoudt zich van handelingen die het bestaande recht van
  Verantwoordelijke, op toegang tot aangeleverde informatie kunnen belemmeren, anders dan op grond van het bovenstaande;
 3. zal al die maatregelen nemen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden, teneinde de aan haar ter beschikking zijnde gegevens van Verantwoordelijke in voldoende mate te beveiligen. Indien sprake is van een (potentieel) datalek zal de Verwerker de Verantwoordelijke daarover onverwijld in kennis stellen, althans binnen 24 uur nadat het (potentiële) lek is geconstateerd.
 4. zal zich overigens – voor zover van toepassing – steeds houden aan de verplichtingen aan haar opgelegd inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 5. verwerkt de gegevens uitsluitend in opdracht van Verantwoordelijke. De zeggenschap van de door Verwerker bewerkte gegevens, zullen bij Verantwoordelijke berusten. De zeggenschap over de in de vorige zin omschreven gegevens komt nimmer bij Verwerker te berusten.


  Audit & controle
  U als verantwoordelijke kan de verplichtingen laten toetsen door een nader te definiëren auditgroep en/of Registeraccountant en/of Register EDP Auditor. SMSnaarEmail.nl zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is redelijke medewerking verlenen aan een dergelijk onderzoek waaronder het toegang verlenen tot terzake relevante informatie. In geval van overmacht zullen partijen in overleg treden teneinde de consequenties daarvan te bespreken. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht. Geschillen en toepasselijk recht
  -Zit er een tegenstrijdigheid tussen deze verwerkersovereenkomst en de overeenkomst die jij met ons hebt gesloten, dan prevaleert de verwerkersovereenkomst van SMSnaarEmail.nl
  -Ieder geschil verband houdend met de uitvoering van de prestaties zal worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter, daaronder begrepen de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding.